DNV GL

Tečaj za Internog auditora ISO 27001

Seminar pomaže u stjecanju vještina učinkovitog provođenja audita te pruža tumačenje strukture i sadržaja norme ISO 27001:2013

Kontaktirajte nas:

Želite li više informacija o tečaju?

Kontaktirajte nas

Prijava na tečaj

Prijava
Energy and environment

Training Information

ISO 27001

Tečaj za Interne auditore
Lokacija
Datum
Lokacija
Zagreb
Datum
5.-6.veljače 2019.
Lokacija
Zagreb
Datum
7.-8. svibnja 2019.

Interni auditi značajno doprinose praćenju, nadzoru i stalnom poboljšavanju sustava sigurnosti i zaštite informacija.

Tečaj daje potrebna znanja za obavljanje internih provjera sustava upravljanja sigurnošću informacija u skladu s normom ISO/IEC 27001, posebice kroz razvoj vještina u području procjena rizika informacijske sigurnosti i analize ranjivosti te važećih sigurnosnih kontrola. 

Polaznici će naučiti o mjerama postupanja u slučaju sigurnosnih incidenata, te važnosti kontinuiteta u poslovanju i usuklađenosti s ISO normama kao i zakonskim propisima primjenjivim na intelektualno vlasništvo, zaštitu podataka i privatnosti.

Uz pomoć ovog tečaja polaznici će naučiti kako učinkovito provesti planiranje, provedbu i izvještavanje o auditu sustava upravljanja informacijskom sigurnošću. Program obuhvaća teorijski okvir, praktični pojedinačni rad i rad u grupama. 


Osnovni sadržaj tečaja:

  • Svrha i opseg ISO 27001 norme
  • Tumačenje zahtjeva norme; 
  • Ciklusi kontinuiranog poboljšanja (Plan-Do-Check-Act)
  • Planiranje internog audita
  • Provedba i izvještavanje s internog audita
  • Pronalasci – što i kako izvještavati
  • Aktivnosti nakon audita
  • Utvrđivanje, implementacija, rad, nadzor, preispitivanje i poboljšanje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću; 


Cijena tečaja po polazniku iznosi 2.500 kn + PDV.

Kalendar tečajeva 2019

Kalendar tečajeva 2019

Kalendar tečajeva

Kalendar tečajeva 2019