DNV GL

Tečaj - Tranzicija na normu ISO 45001

Započinjete s pripremom za migraciju s norme OHSAS 18001 na novu normu ISO 45001? Prvi korak dobre pripreme je edukacija!

Kontaktirajte nas:

Želite li više informacija o tečajevima?

Kontaktirajte nas

Prijava na tečaj

Prijava
Workers outside skyscraper

Training Information

Tranzicija

ISO 45001
Lokacija
Datum
Lokacija
Zagreb
Datum
12.veljače 2019.
Lokacija
Zagreb
Datum
16. svibnja 2019.

ISO 45001, sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu pomaže organizacijama u osiguravanju sigurnog i zdravog radnog okružja za vlastite radnike i druge osobe koje na bilo koji način prisustvuju ili sudjeluju u poslovnim aktivnostima organizacije. Cilj je prevencija ozljeda na radu, smrtnih slučajeva i zdravstvenih problema povezanih s obavljanjem posla kao i postizanje poboljšanja u performansama zdravlja i sigurnosti.

Pridružite nam se na seminaru tranzicije na novu normu ISO 45001. Cilj seminara je upoznavanje polaznika sa zahtjevima norme te priprema za prilagodbu procesa u vlastitoj organizaciji.
Obzirom da je seminar tranzicije namijenjen isključivo upoznavanju s promjenama u normi za upravljanje zdravljem i sigurnošću, poznavanje norme OHSAS 18001 je preduvjet.
Preporuka je da polaznici imaju položen seminar za interne auditore prema normi OHSAS 18001.

Promjene u normi koje tečaj obrađuje

Neki od ključnih zahtjeva i promjena u normi ISO 45001 u odnosu na OHSAS 18001:
•    Sustavno određivanje vanjskih i unutarnjih čimbenika te potreba i očekivanja radnika i drugih zainteresiranih strana. Svrha je toga postići razumijevanje čimbenika koji utječu na sustav upravljanja.
•    Vodstvo i uključenost radnika, s posebnim naglaskom na sudjelovanju i procesima savjetovanja.
•    Razmišljanje temeljeno na rizicima kao temelj za sustav upravljanja. Veća usmjerenost na ciljeve kao pokretače poboljšanja, te na planove za postizanje ciljeva.
•    Prošireni zahtjevi vezani za unutarnju i vanjsku komunikaciju, uključujući potrebu da se odredi što, kada i kako je potrebno informirati i komunicirati.
•    Veći naglasak na kontroli promjena i nabave, ugovaranja i podugovaranja.
•    Određeniji zahtjevi vezani za procjenu djelovanja i učinaka.
•    Dijelovi zahtjeva vezani uz spremnost za hitne situacije.
•    Novi zahtjevi vezani uz kontinuirano poboljšanje.

Trajanje tečaja: 1 dan
Cijena sudjelovanja po polazniku iznosi 800,00 kn+PDV (u cijenu je uključen ručak i osvježenje u pauzama).