DNV GL

Tečaj-Tranzicija na normu ISO 14001:2015

Ovaj je jednodnevni seminar osmišljen s ciljem pružanja osnovnih informacija o promjenama u novom izdanju norme ISO 14001

Kontaktirajte nas:

Želite li više informacija o tečajevima?

Kontaktirajte nas

Prijava na tečaj

Prijava
Energy and environment

Training Information

Tranzicija

ISO 14001:2015
Lokacija
Datum
Lokacija
Zagreb
Datum
15. siječnja 2018.
Lokacija
Zagreb
Datum
16. veljače 2018.
Lokacija
Zagreb
Datum
15.ožujka 2018.

Cilj ovog 1-dnevnog seminara je upoznavanje polaznika sa zahtjevima norme, te uz aktivno sudjelovanje, pripremu na promjene sustava kojima će se prilagoditi u vlastitoj organizaciji​. Neke od ključnih promjena u odnosu na normu iz 2004., a koje su ovim seminarom obrađene:

  • Širi pogled na okoliš, što uključuje razmatranje aspekata iz perspektive životnog ciklusa kao i korištenje zahtjeva vezanih za okoliš kao ulaznih informacija u procesu dizajna proizvoda/usluge  
  • Upravljanje rizicima i prilikama, uključujući sustavno određivanje i praćenje unutarnjih i vanjskih čimbenika koji mogu utjecati na sustav upravljanja te kroz određivanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana
  • Jači naglasak na vodstvo i predanost od strane najviše uprave prema ostvarenju djelotvornog sustava upravljanja okolišem
  • Veća usmjerenost na ciljeve i poboljšanja te planiranje potrebno za ostvarenje zadanih ciljeva
  • Određeniji zahtjevi u odnosu na procjenu rezultata aktivnosti, uključujući i potrebu za određivanjem kriterija i pokazatelja za analizu i ocjenu rezultata djelovanja na okoliš. Također, stavlja se naglasak na određivanje što, kako i kada je potrebno pratiti i mjeriti.  
  • Jači naglasak na zahtjeve vezane za okoliš u postupku nabave roba i usluga kao i na potrebu za kontrolom podugovorenih procesa
Cijena po polazniku iznosi 800,00 kn + PDV